Privacybeleid

De privacy van onze klanten en bezoekers van deze website is voor ons erg belangrijk en de persoonlijke informatie die u ons verstrekt wordt daarom vertrouwelijk verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Onder persoonlijke informatie vallen zowel uw naam en adresgegevens, als ook alle informatie die we van u verkrijgen en alle informatie die wordt verzameld in het kader van de persoonlijke begeleiding.

HET DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

PMT Mieke gebruikt uw gegevens alleen om een goede dienstverlening aan u en uw kind te verzorgen, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. Uw persoonsgegevens worden alleen door ons verwerkt nadat u ja hebt gezegd op het coachingstraject. 

Het intakeformulier verwerkt PMT Mieke voor de volgende doeleinden; inzicht krijgen in de problematieken die spelen m.b.t. de hulpvraag, verbanden leggen tussen de gegevens om het kind op de juiste manier te kunnen begeleiden, het opstellen van factuur, tussentijdse evaluatie van het coachingstraject, begeleiding tijdens de sessie(s) en bij merkbare veranderingen zodat contact gelegd kan worden tussen ouder/verzorger, scholen of andere instanties. PMT Mieke verwerkt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden en worden alleen verstrekt aan derden met uw toestemming.

Een enkele keer schrijft PMT Mieke iets op over uw kind of wordt er iets bewaard wat gemaakt is tijdens de sessie. Dit wordt bewaard in een afgesloten kast. 
Wanneer u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang de inhoud nodig is voor de beantwoording en afhandeling daarvan.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken voor het leveren van onze diensten:

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Schoolgegevens
  • Verzekeringsnummer
  • Diagnoses, bezochte ander instanties en aangeleverde gegevens naar aanleiding van het intakeformulier.

We verwerken ook persoonsgegevens; zoals bankrekeninggegevens voor afhandeling van uw betaling via de boekhouder en wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn; zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

PMT Mieke verwerkt gegevens die nodig zijn voor de behandeling van uw kind. Dit omvat mogelijk ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken hiervan vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier. Voor het verwerken van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

DELEN MET ANDEREN

Er is een samenwerkingsverband tussen PMT Mieke en Praktijk voor kind en gezin: Kijk op!. Hiervoor is overleg met collega’s binnen deze praktijk soms gewenst. Op deze manier zijn we nog beter in staat om de kinderen (en hun ouders) te helpen. Wij delen uw gegevens niet zomaar met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDEREN VAN GEGEVENS

Wanneer u een klantrelatie met ons heeft, kunt u door middel van een schriftelijk verzoek de persoonlijke gegevens die wij van u bewaren opvragen. Indien deze onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

AANPASSINGEN PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.